EN DK

A new initiative from the Danish Composers’ Association (DKF) sees the light of day at this year’s conference: SPOT FLUX. With a special focus on new composition music in Denmark, doors are opened to a seminar where the audience can meet a range of the country’s current composers and hear about some of the most interesting contemporary projects.

The program kicks off with “A Glimpse into the Vibrant Environment of New Composition Music” – a conversation between composers and their collaborators. Hosted by composer Line Tjørnhøj, you can learn about the complex creation processes behind new composition music. The panel will discuss and describe how composers, producers, orchestras, programmers, etc., interact and collaborate, and how new methods such as the use of technology, interdisciplinary elements, and hyper-relevant artistic themes connect old orchestral traditions with the present. The panel includes Trine Boje Mortensen (Music Director/CEO, Odense Symphony Orchestra), Julie Boelt (Managing Director, Aarhus Sinfonietta), Preben Iwan (Music Producer), Lil Lacy (Composer and Musician), and Louise Alenius (Composer, Music Producer, and Performer).

Then the seminar offers “Meet the Composers,” where through presentations of selected works, projects, and creative concepts, you can get acquainted with some of Denmark’s most interesting contemporary composers. You can meet:

  • Kirstine Lindemann: Cyborg Songs and the openings in the impossible
  • Lil Lacy: Site-specific works
  • Mette Nielsen: Symbiotic composition
  • Li-Ying Wu: New sounds for all audiences

Kirstine Lindemann: Cyborg Songs and the openings in the impossible
Composer Kirstine Lindemann has been exploring the potential that the encounter between human and machine can open up in 2024. In her work on the piece ‘Cyborg Songs’ for soprano and ensemble, she explores AI’s attempts to interpret sung opera fragments with different accents and characteristics. Here, however, artificial intelligence falls short, and in failed interpretation attempts, AI instead opens up a possibility to reinterpret the opera diva as a character. What does she sound like through AI’s ears? This project demonstrates the potential in the impossible and the doors we open when we allow mistakes to enter the process. In this way, this talk is not just about opera and AI, but also a demonstration of the winding paths of the creative process and the unexpected gifts that failure can bring.

Lil Lacy: Site-specific works
Based on her work ‘Concert for a Space and Time,’ composer Lil Lacy talks about composing music for places that are not typically used for concerts – in this case, the Scandinavian Congress Center, Aarhus; about the collaboration with the participating singers, musicians, conductor, and dramatist; about practical production challenges, and, above all, about how the audience encounters the music when taken out of the concert hall.

Mette Nielsen: Symbiotic composition
Composer Mette Nielsen talks about writing music in close collaboration with groups of musicians and singers, starting from their specific abilities and prerequisites, and how she exploits this to shape the music in a more symbiotic way. This way of composing contrasts with a more traditional commissioning practice where the composer may not necessarily meet the musicians who will play the music.

Li-Ying Wu: New sounds for all audiences
In this presentation, composer Li-Ying Wu will talk about composing modern orchestral music that appeals to a large and diverse audience.Et nyt tiltag fra Dansk Komponist Forbund (DKF) ser dagens lys på årets konference: SPOT FLUX. Med særligt fokus på ny kompositionsmusik i Danmark åbnes dørene til et seminar, hvor publikum kan møde en række af landets aktuelle komponister og høre om nogle af samtidens mest interessante projekter.

Programmet starter ud med Et kig ind i den nye kompositionsmusiks pulserende miljø – en samtale mellem komponister og deres samarbejdspartnere. Med komponist Line Tjørnhøj som vært kan du høre om de komplekse skabelsesprocesser bag den nye kompositionsmusik. Panelet vil diskutere og beskrive, hvordan komponist, producer, orkester, programlægger, m.m. interagerer og samarbejder, og hvordan nye metoder, såsom brug af teknologi, tværkunstneriske elementer og hyperrelevante kunstneriske temaer, forbinder de gamle orkestertraditioner med nutiden. I panelet sidder Trine Boje Mortensen (Musikchef/CEO, Odense Symfoniorkester), Julie Boelt (Daglig leder, Århus Sinfonietta), Preben Iwan (Musikproducer), Lil Lacy (Komponist og musiker) og Louise Alenius (Komponist, musikproducer og performer).

Derefter byder seminaret på Mød komponisterne, hvor du gennem præsentationer af udvalgte værker, projekter og kreative koncepter kan stifte bekendskab med nogle af Danmarks mest interessante samtidskomponister. Du kan møde:

  • Kirstine Lindemann: Cyborg Songs og åbningerne i det umulige
  • Lil Lacy: Stedspecifikke værker
  • Mette Nielsen: Symbiotisk komposition
  • Li-Ying Wu: Nye lyde for alle publikummer

Kirstine Lindemann: Cyborg Songs og åbningerne i det umulige
Komponist Kirstine Lindemann er blevet optaget af at undersøge, hvilket potentiale mødet mellem menneske og maskine kan åbne, anno 2024. I arbejdet med værket ‘Cyborg Songs’ for sopran og ensemble tager hun udgangspunkt i AI’s forsøg på at fortolke indsungne operafragmenter med forskellige accenter og karakteristika. Her kommer den kunstige intelligens imidlertid til kort, og i fejlslagne fortolkningsforsøg åbner AI i stedet en mulighed for at genfortolke operadivaen som karakter. Hvad lyder hun som gennem AI’s ører? Dette projekt viser potentialet i det umulige, og dørene vi åbner, når vi lader fejlene træde ind i processen. På den måde bliver denne talk ikke kun om opera og AI, men også en demonstration af de kreative processers snoede veje, og de uventede gaver det fejlslagne kan bringe med sig.

Lil Lacy: Stedspecifikke værker
Med udgangspunkt i sit værk ‘Concert for a Space and Time’ fortæller komponisten Lil Lacy om at komponere musik til steder, som ellers ikke bruges til koncerter – i dette tilfælde Scandinavian Congress Center, Aarhus; Om samarbejdet med de medvirkende sangere, musikere, dirigent og dramatiker, om praktiske produktionsmæssige udfordringer, og ikke mindst om hvordan publikum møder musikken, når man tager den ud af koncertsalen.

Mette Nielsen: Symbiotisk komposition
Komponist Mette Nielsen fortæller om at skrive musik i tæt samarbejde med grupper af musikere og sangere, som tager udgangspunkt i deres specifikke evner og forudsætninger, og hvordan hun udnytter dette til at forme musikken på en mere symbiotisk måde. Denne måde at komponere på står i kontrast til en mere traditionel bestillingspraksis, hvor komponisten ikke nødvendigvis møder de musikere, som skal spille musikken.

Li-Ying Wu: Nye lyde for alle publikummer
I denne præsentation vil komponist Li-Ying Wu fortælle om at komponere moderne orkestermusik, som appellerer til et stort og alsidigt publikum.