EN DK

Since its inception, SPOT has been the festival for new music. And if there’s anything that can truly divide an audience, it’s new music. That being said, selecting the roughly 40 debutants who are a regular feature on the SPOT program every year is neither an easy nor unimportant task. Therefore, this task falls to an expert jury of five highly experienced industry professionals. Meet them in this article series and find out who to send a loving thought to when you discover your new favorite artist among this year’s debutants in May!

Nanna Ruus is a booker at the venue ALICE in Copenhagen, where she works on discovering and presenting music within electronic, roots, folk, new composition, improvisation, and more experimental genres. Experimental music genres have been a theme for Nanna Ruus throughout her career, where she has also worked at a record label and has been tasked with selling concerts featuring experimental music to venues and festivals. When she agreed to join SPOT’s expert jury in 2024, it was partly with the intention of contributing musical breadth to the jury.

“SPOT is an important piece in many artists’ careers, and it’s important that the debutants are chosen by a group of people from different backgrounds and with different opinions. It’s a huge honor to be involved in the process of giving space and responsibility to debutants,” says Nanna Ruus.

During the process, which involves the five jury members cutting down 300 applications to only 35-40 finalists, Nanna Ruus was positively surprised by the diversity found in this year’s applicant pool. For example, she noticed that not all artists sang in English, which has been “customary” in the Western music industry for years.

“I think there’s a greater focus on artists’ roots and backgrounds. Especially if the roots aren’t Nordic. With big artists like Bad Bunny and Burna Boy, the focus is finally shifting to the fact that language and territory don’t necessarily have to be Western. It creates a huge space for what music can be and how it can sound – and you can clearly feel that among this year’s debutant applicants,” Nanna Ruus explains about the trends in the applicant pool.

Although she is glad to see more room for new languages and cultures in music, Nanna Ruus emphasizes that she hasn’t specifically looked for particular languages or roots in her work of selecting the artists. Instead, it’s been the artists’ originality that has weighed heavily in her judgment.

“Of course, art often thrives on being inspired by something else, but I particularly value when the music sounds true to itself, or that the inspiration is used in a new way that makes sense in relation to the artist and the music,” says Nanna Ruus.

While she has certainly looked for high musical quality, she has made a virtue of not expecting perfection from the debutants.

“My best concert experiences have rarely been flawless. Instead, they have been characterized by a clear sense that something was at stake, and that there was an important message. You can’t avoid feeling that nerve – and I’ve thought a lot about that in the selection of artists,” explains Nanna Ruus.

Together, with the other four members of this year’s expert jury, Nanna Ruus will attend the SPOT Festival in May, where she is excited to see how the debutants tackle the big task. In addition to the brand new SPOT names, Nanna Ruus has another special recommendation for this year’s festival-goers:

“I would like to advocate for the atmosphere that happens at the venue Türkis during SPOT called Roots&Hybrid. They do it incredibly well, and their profile only becomes more and more relevant as more cultures, sounds, and languages enter the mainstream market. It’s a brilliant place to hear Nordic folk, 60s surf, Afrofuturism, and generally traditional music combined with new ideas,” she concludes.

In addition to Nanna Ruus, SPOT’s expert jury in 2024 consisted of Sebastian Wolf, Morten Riis, Jannie Overgaard, and Ena Cosovic.

Lige siden sin start har SPOT været festivalen for ny musik. Og er der noget, der for alvor kan dele vandene i en publikumsskare, er det netop ny musik. Med det sagt er det hverken en nem eller uvigtig opgave at udvælge de godt 40 debutanter, der hvert år er fast inventar på SPOT-programmet. Opgaven tilfalder derfor en fagjury på fem toperfarne branchepersoner. Mød dem i artikelserien her, og find ud af, hvem du skal sende en kærlig tanke, når du til maj opdager din nye yndlingsartist blandt årets debutanter!

Nanna Ruus er booker hos spillestedet ALICE i København, hvor hun arbejder med at finde og præsentere musik inden for de elektroniske, roots, folk, ny komposition, improvisation og mere eksperimenterende genrer. Netop de eksperimenterende musikgenrer har været et tema for Nanna Ruus gennem hele hendes karriere, hvor hun også har arbejdet på pladeselskab og har haft til opgave at sælge koncerter med eksperimenterende musik til spillesteder og festivaler. Da hun i efteråret sagde ja til at indgå i SPOTs fagjury anno 2024, var det derfor blandt andet med tanke på at bidrage til juryen med musikalsk bredde. 

“SPOT er en vigtig brik i mange artisters karriere, og det er vigtigt, at debutanterne bliver valgt af en gruppe mennesker fra forskellige baggrunde og med forskellige holdninger. Det er en kæmpe ære at kunne være med i processen om at give plads og ansvar til debutanter,” siger Nanna Ruus. 

I løbet af processen, der indebærer, at de fem jurymedlemmer skal skære 300 ansøgninger ned til kun 35-40 endeligt udvalgte, blev Nanna Ruus positivt overrasket over hvor stor en diversitet, der var at finde i årets ansøgerfelt. For eksempel lagde hun mærke til, at langtfra alle artister sang på engelsk. Noget der ellers har været “kutyme” i den vestlige musikindustri i en årrække. 

“Jeg synes, der er kommet et større fokus på artisters rødder og baggrunde. Især hvis rødderne ikke er nordiske. Med store artister som Bad Bunny og Burna Boy flyttes fokus endelig over til, at sprog og territorie ikke nødvendigvis behøver at være vestligt forankret. Det skaber et kæmpe rum for, hvad musik må være, og hvordan den må lyde – og det kan man tydeligt mærke blandt årets debutant-ansøgere,” fortæller Nanna Ruus blandt andet om tendenserne i puljen af ansøgere. 

Selvom hun er glad for at se, at der bliver mere rum til nye sprog og kulturer i musikken, understreger Nanna Ruus dog, at hun ikke har kigget efter specifikke sprog eller rødder i sin udvælgelse af artisterne. Det har derimod været artisternes originalitet, der har vægtet tungt i hendes bedømmelse. 

“Selvfølgelig lever kunst ofte i kraft af at blive inspireret af noget andet, men jeg lægger særlig vægt på, at musik lyder som sig selv, eller at inspirationen bliver brugt på en ny måde, der giver mening i forhold til artisten og musikken,” siger Nanna Ruus. 

Hun tilføjer desuden, at hun, selvom hun selvfølgelig har kigget efter høj musikalsk kvalitet,  har lagt en dyd i ikke at forvente perfektion af debutanterne. 

“Mine bedste koncertoplevelser har sjældent været fejlfrie. De har i stedet været præget af en klar følelse af, at noget har været på spil, og at der har været et vigtigt budskab. Den nerve kan man ikke undgå at mærke – og den har jeg tænkt meget på i udvælgelsen af artister,” forklarer Nanna Ruus. 

Sammen med de øvrige fire medlemmer af dette års fagjury deltager Nanna Ruus i SPOT Festival til maj, hvor hun er spændt på at se, hvordan debutanterne løfter den store opgave. Foruden de helt nye SPOT-navne har Nanna Ruus dog også en anden særlig anbefaling til årets festivalgæster: 

“Jeg vil gerne slå et slag for den flade, der sker på spillestedet Türkis under SPOT kaldet Roots&Hybrid. De gør det vildt godt, og deres profil bliver kun mere og mere relevant i takt med at flere kulturer, lyde og sprog træder ind på det mainstream marked. Det er et genialt sted at høre blandt andet nordisk folk, 60’er surf, afrofuturisme og generelt traditionel musik i forening med nye idéer,” afslutter hun. 

Foruden Nanna Ruus, bestod SPOTs fagjury anno 2024 af Sebastian Wolf, Morten Riis, Jannie Lauridsen og Ena Cosovic.