EN DK

When and how did your musical concept arise?
It’s been a long time coming. It’s stories from my life, so in a way, it’s hard to call it a concept. It feels more like something I’ve lived for many years. I started playing music relatively late, and I wasn’t an immediate talent – so I really worked hard to learn how to sing, play, and write music. I’ve also tried to go other paths than music, but the calling has felt so strong and like there were no other options.

Many may have an experience that jazz music is complicated or inaccessible. I didn’t grow up in a musical family or with a musical circle of friends either  so one of the things I’ve thought a lot about when making music is that I really wanted people to understand and enjoy what I do.

How do you prepare to perform at SPOT?
First, I’ve started deciding which songs my band and I will play. We want to take the audience on a coherent journey through the music and tell the most important stories. As soon as we know which stage we’ll be playing on, we start planning what will happen  besides the music.

If the audience only took one message from your concert, what would it be?
That we share the human experience and being human. No matter how different we are, we can always find common understanding and community just in that.
Myself, the band, and everyone else involved work on our concert based on the thesis that everyone should be able to come as they are and meet in the music. I hope we can convey that strongly at SPOT.

Complete the sentence: You should listen to Nana Rashid at SPOT if you…
…want to meet us in music that is both intense and calming.

Where were you a year ago – and where do you see yourself in a year?
A year ago, my team and I were on the verge of releasing the last single before my debut album Music For Betty came out.

In a year, I hope we are ready for even more concerts abroad. We’re going to play around Europe in 2024, and I hope we get many more opportunities. It’s wild to think that we hadn’t released an album a year ago. So much has happened since – and because so much is happening, it’s hard for me to find time and headspace to write new music. In a year, I hope there’s a bit more new music. The process of writing and arranging has slowly started now…

Which other artist or group are you most looking forward to experiencing at SPOT?
Hmm, it’s really hard to choose when there are already so many cool acts announced. But I think it must be Smag På Dig Selv. I actually bought a ticket to see them in Copenhagen this spring, but we’re going to Bremen to perform that weekend – so I’m thinking I’ll take revenge at SPOT!

Hvornår og hvordan opstod dit musikalske koncept?
Det har været meget længe undervejs. Det er historier fra mit liv, så på en måde er det svært at kalde det et koncept. Det føles mere som noget, jeg har levet i mange år. Jeg begyndte at spille musik relativt sent, og jeg var ikke et umiddelbart talent – så jeg har virkelig knoklet for at lære at synge, spille og skrive musik. Jeg har også prøvet at gå andre veje end musikken, men kaldet har føltes så stærkt og som om, der ikke var andre muligheder. 

Mange har måske en oplevelse af, at jazzmusik er kompliceret eller utilgængeligt, og jeg er heller ikke selv vokset op i en musikfamilie eller med en musikalsk venneflok – så en af de ting jeg har tænkt meget over, når jeg har lavet musik, er, at jeg rigtig gerne ville have, at de skulle forstå og have glæde af det, jeg laver. 

Hvordan forbereder du dig til at spille på SPOT?
Som det første er jeg gået i gang med at beslutte, hvilke sange mit band og jeg skal spille. Vi vil gerne tage publikum med på en helstøbt rejse gennem musikken og fortælle de vigtigste historier. Så snart vi ved, hvilken scene vi skal spille på, så går vi i gang med at planlægge, hvad der skal ske på scenen udover musikken.

Hvis publikum kun tog ét budskab med fra din koncert – hvad skulle det så være?
At vi er fælles om den menneskelige oplevelse og det at være menneske. Lige meget hvor forskellige vi er, kan vi altid finde fælles forståelse og fællesskab blot i det. Jeg selv, bandet og alle andre involverede arbejder med vores koncert ud fra den tese, at alle skal kunne komme, som de er, og mødes i musikken. Det håber jeg, vi kan formidle stærkt på SPOT.

Færdiggør sætningen: Man skal høre dig til SPOT, hvis man…
…har lyst til at mødes med os i musik, der er både intens og beroligende. 

Hvor var du for et år siden – og hvor ser du dig selv om et år?
For et år siden stod mit hold og jeg på nippet til at udgive den sidste single, inden mit debutalbum Music For Betty udkom.
Om et år håber jeg, vi er klar med endnu flere koncerter i udlandet. Vi skal spille lidt rundt omkring i Europa i 2024, og det håber jeg, vi får mange flere muligheder for. Det er vildt at tænke på, at vi slet ikke havde udgivet et album for et år siden. Der er simpelthen sket så meget siden – og fordi, der sker så meget, er det svært for mig at finde tid og headspace til at skrive ny musik. Om et år, håber jeg, at der er lidt mere ny musik. Processen med at skrive og arrangere er så småt gået i gang nu…

Hvilken anden artist eller gruppe glæder du dig mest til at opleve på SPOT?
Hmmm, det er altså svært at vælge, når der allerede er offentliggjort utroligt mange fede acts. Men jeg tror, det må være Smag På Dig Selv. Jeg havde faktisk købt billet til dem i København her i foråret, men vi skal til Bremen og spille den weekend – så jeg tænker, jeg tager revanche på SPOT!