EN DK

Would you like to make a difference for Denmark’s leading showcase festival? SPOT is looking for a new candidate to join our board as a member!

How do you fit in?
Our new board member have a passion for working with musical growth layers, music industry dynamics, and volunteerism. We are seeking an individual with strong skills and experience in strategic development and methodical implementation. Additionally, knowledge and experience in data usage and commercial partnerships are considered significant advantages, but individuals with other professional competencies are also encouraged to apply. SPOT’s board consists of a professionally strong, diverse group of individuals, all connected to music in one way or another. Professional musical knowledge or in-depth familiarity with the music industry is not a requirement for the new board member, but we expect you to be curious about the new and unknown within the music world – and, of course, how SPOT can evolve in the future.

Who are we?
SPOT Festival is more than just a festival. It is a platform for musical discoveries, collaborations, and creative development tasks. Since 1994, SPOT has been the Danish focal point for musical growth layers and a possible stepping stone to international stages. In addition to the annual festival in May, which also includes the business, networking, and seminar platform SPOT+, the SPOT Secretariat also works on other initiatives. These include the regional project SPOT på Midten and the annual project Folk Spot Denmark, a showcase collaboration with Tønder Festival, as well as the concert series Udenfor Sæsonen on Bornholm. Therefore, as a board member, you will be involved in supporting work with various initiatives and projects centered around music and the businesses behind the music.

SPOT has a keen focus on sustainable music life, including musician well-being, diversity behind, in front of, and on stage, as well as involving music initiatives and partnerships across the country. SPOT is a self-governing institution with the statutory purpose of strengthening awareness of newer Danish and Nordic music and enhancing the international network of music and artistic and professional knowledge-sharing, all based on rock, pop, and related music expressions.

The practical details
As a member of SPOT’s board, you will contribute to developing ongoing strategies for the organization as a whole and ensure the promotion of both the festival and other projects. In practical terms, you should be able to participate in a minimum of four board meetings annually, which may take place in both Copenhagen and Aarhus. Furthermore, it is expected that you attend the SPOT Festival, and you are naturally invited to other projects organized by the institution. All transportation to meetings will be covered, and there is also a fee for board work.

Currently, SPOT’s board consists of six members, and you will be the seventh element completing the team. The appointment period is four years, with the possibility of being re-elected once. SPOT places high importance on having a competent and diverse board that spans across education, age, ethnicity, gender, geographical location, etc.

The deadline for applying for the board position is January 18, 2024, and applications can be submitted via this link
We encourage everyone to apply regardless of gender, age, ethnicity, religion, sexuality, or disability

Learn about SPOT’s current board here

Vil du være med til at gøre en forskel for Danmarks førende showcasefestival? SPOT leder efter en ny kandidat til at indtage pladsen som medlem af vores bestyrelse! 

Hvordan passer du ind? 

Vores nye bestyrelsesmedlem brænder også for at arbejde med de musikalske vækstlag og fødekæder, musikbranchen og frivillighed. Vi leder efter en person med stærke kompetencer og erfaring inden for strategisk udvikling og metodisk implementering. Desuden ser vi viden om og erfaring med brug af data og kommercielle partnerskaber som et stort plus, men personer med andre erhvervsfaglige kompetencer opfordres også til at søge. SPOTs bestyrelse består af en fagligt stærk, sammensat gruppe af personer, der alle er i berøring med musikken på den ene eller anden måde. Professionel musisk viden eller indgående kendskab til musikbranchen er ikke et krav for det nye bestyrelsesmedlem, men vi forventer, at du er nysgerrig på det nye og ukendte indenfor musikverdenen – og selvfølgelig på hvordan SPOT kan udvikle sig i fremtiden. 

Hvem er vi?
SPOT Festival er mere end en festival. Det er en platform for musikalske opdagelser, samarbejder og kreative udviklingsopgaver. Siden 1994 har SPOT været det danske samlingspunkt for de musikalske vækstlag og et muligt springbræt til internationale scener. 

Foruden den årlige festival i maj, som også indeholder erhvervs-, netværks- og seminarplatformen SPOT+, arbejder SPOT-sekretariatet også med andre initiativer. Her kan bl.a. nævnes det regionale projekt SPOT på Midten og det årlige projekt Folk Spot Denmark, der er et showcase-samarbejde med Tønder Festival, samt den bornholmske koncertrække Udenfor Sæsonen.

Det er derfor en række forskellige initiativer og projekter med musikken og erhvervene bag musikken som grundkerne, du som bestyrelsesmedlem er med til at understøtte arbejdet med. SPOT har blikket fast rettet på et bæredygtigt musikliv, herunder musikertrivsel, diversitet bagved, foran og på scenen, samt inddragelse af musikinitiativer og partnerskaber på tværs af landet. 

SPOT er en selvejende institution, der har som vedtægtsbestemt formål både at styrke kendskabet til nyere dansk og nordisk musik, samt at styrke musikkens internationale netværk og musiklivets kunstneriske og faglige videndeling – alt med udgangspunkt i rock, pop og beslægtede musikudtryk. 

Det praktiske
Som medlem af SPOTs bestyrelse skal du være med til løbende at udvikle strategier for organisationen som helhed og sørge for at fremme kendskabet til både festivalen og de øvrige projekter. 

Helt lavpraktisk skal du kunne deltage i minimum fire bestyrelsesmøder årligt, som både kan foregå i København og Aarhus. Derudover forventes det, at du deltager i SPOT Festival og du er naturligvis inviteret til de øvrige projekter, som organisationen arrangerer. Al transport til møderne vil blive dækket, og derudover indgår der et honorar for bestyrelsesarbejdet. 

På nuværende tidspunkt består SPOTs bestyrelse af seks medlemmer, og du vil altså blive det syvende element, der igen fuldender flokken. Udpegningsperioden gælder for fire år, og man kan maksimalt genvælges én gang. SPOT vægter højt at have en både kompetent og diverst sammensat bestyrelse, der går på tværs af uddannelse, alder, etnicitet, køn, geografisk placering m.m. 

Der er deadline for ansøgning til bestyrelsespost 18. januar 2024 og ansøgning sendes via dette link
Vi opfordrer alle til at søge uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksualitet eller funktionsnedsættelse

Læs om SPOTs nuværende bestyrelse og målaftale, samt de seneste årsrapporter her