EN DK

New Networking Initiative in Palmehaven to Be Introduced at SPOT 2024

SPOT Festival proudly presents a new initiative in Palmehaven designed to create a more relaxed and informal atmosphere for networking and idea exchange. Palmehaven will serve as an alternative gathering point where industry professionals and artists can make new connections, reconnect with old colleagues, and establish meaningful business relationships, all within a spacious and respectful atmosphere.

The initiative is a collaborative effort between Restage, several independent entities, SPOT, and the Trygt Rum Network. The latter comprises 15 music and cultural organizations, also behind the Trygt Rum hotline, offering anonymous counseling for people who have experienced boundary-crossing behavior. The collaboration stems from a shared desire to promote a considerate and professional work environment in the music industry, where traditional networking events can sometimes feel formal and stiff. Palmehaven aims to stand out by inviting participants to engage in conversations and exchanges on more accommodating terms.

“Palmehaven will become an oasis of connections and collaboration amidst the vibrant energy of the SPOT Festival,” says SPOT’s director, Rikke Andersen. “We aim to offer our festival guests an alternative approach to networking, where they can build connections and exchange ideas without the heavy pressure often associated with traditional business meetings.”

Throughout SPOT, Palmehaven will remain an open space where participants can meet spontaneously or schedule meetings in advance. Facilitators will be available to help make introductions, guide conversations, and facilitate brainstorming sessions and idea exchanges. In addition to networking events, the area will also feature other activities, mini-concerts, and live podcast recordings. Young people with minority ethnic backgrounds in the Restage project will provide insights into how they contribute to creating concerts of the future with more representation both on stage and behind the scenes.

Whether you’re an established professional, an entrepreneur, or a creative soul seeking inspiration, Palmehaven invites you to participate in a spacious and calm approach to networking and connection during SPOT 2024.

 

About the Trygt Rum Network
The Trygt Rum Network consists of 15 organizations from the music industry with a common goal of preventing harmful behavior and promoting a considerate and professional work environment.

The Trygt Rum Network aims to make it easier for everyone to navigate safely and respectfully in an industry where the line between professional and private often blurs. To succeed, we need to challenge old habits and ingrained attitudes that collectively form structural barriers. It requires courage and a collective willingness to evolve across the entire industry.

The Trygt Rum Network works to facilitate positive change. Through knowledge and concrete tools, we aim to create better conditions and increased safety in the music industry. The first step has been to provide a place for people who have experienced harmful behavior to talk about their experiences. That’s why we launched the Trygt Rum hotline in 2023. Here, we’ve created a safe zone where you can share your experiences and get a grip on emotions, rights, and your options for further assistance. We believe that everyone in the music industry has a lot to gain. We also know that change doesn’t happen automatically. It will require an open dialogue and clear ethical guidelines. Not to restrain the industry, but to collectively create a more inclusive industry where both people and music can flourish.

The Trygt Rum Network consists of AUTOR, Danish Composers’ Society, Danish Artists’ Association, Association of Danish Agents, Danish Musicians’ Union, Danish Independent Record Labels, Danish Artist Managers, DPA/Professional Songwriters and Producers, IFPI, Koda, Art and Culture in Balance, Music Export Denmark, Music Publishers in Denmark, ROSA, and Tempi.Nyt netværksinitiativ i Palmehaven introduceres på SPOT 2024

SPOT Festival præsenterer stolt et nyt initiativ i Palmehaven, der er designet til at skabe en mere afslappet og uformel atmosfære for networking og idéudveksling. Palmehaven bliver et alternativt samlingspunkt, hvor branchefolk og artister kan møde nye forbindelser, ses med gamle kollegaer, og skabe meningsfulde forretningsforbindelser, alt sammen i en rummelig og respektfuld  atmosfære.

Initiativet er startet i samarbejde mellem Restage, flere uafhængige aktører, SPOT og  Trygt Rum Netværket. Sidstnævnte består af 15 musik- og kulturorganisationer, som også står bag telefonlinjen Trygt Rum, der tilbyder anonym rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende adfærd. Samarbejdet er skabt ud fra et fælles ønske om at fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø i musikbranchen, hvor de traditionelle netværksarrangementer undertiden kan føles formelle og stive. Her skal Palmehaven adskille sig ved at invitere deltagerne til at deltage i samtaler og udvekslinger på mere rummelige vilkår.

“Palmehaven bliver en oase af forbindelser og samarbejde midt i SPOT Festivalens pulserende energi,” udtaler SPOTs direktør Rikke Andersen. “Vi ønsker at tilbyde vores festivalgæster en alternativ tilgang til networking, hvor de kan bygge forbindelser og udveksle idéer uden det tunge pres, der ofte er forbundet med traditionelle forretningsmøder.”

Palmehaven vil under hele SPOT være et åbent rum, hvor deltagerne kan mødes spontant eller planlægge møder på forhånd. Der vil være facilitatorer til rådighed for at hjælpe med at skabe introduktioner og hjælpe samtaler på vej samt lette brainstormsessioner og ideudvekslinger. Foruden netværksarrangementerne vil området også byde på andre indslag, mini-koncerter og liveoptagelse af podcasts. Unge med minoritetsetnisk baggrund i projektet Restage vil bl.a give indsigt i, hvordan de er med til at skabe fremtidens koncerter med mere repræsentation både på scenen og bagved. 

Uanset om du er en etableret professionel, en iværksætter eller en kreativ sjæl på udkig efter inspiration, inviterer Palmehaven dig til at deltage i en rummelig og rolig tilgang til networking og forbindelse under SPOT 2024.Om Trygt Rum Netværket
Trygt Rum Netværket består af 15 organisationer fra musikbranchen med et fælles ønske om at forebygge krænkende adfærd og fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø.

Trygt Rum Netværket vil gøre det lettere for alle at navigere trygt og værdigt i en branche, hvor grænsen mellem det professionelle og private ofte flyder sammen. For at lykkes, er vi nødt til at udfordre gamle vaner og indgroede holdninger, der tilsammen udgør strukturelle stopklodser. Der er behov for mod og en fælles vilje til udvikling på tværs af hele branchen.

Trygt Rum Netværket arbejder for at facilitere positive forandringer. Gennem viden og konkrete værktøjer vil vi skabe bedre betingelser og øget tryghed i musikbranchen. Første skridt har været at give de mennesker, der har været udsat for krænkende adfærd et sted at tale om deres oplevelser. Derfor åbnede vi i 2023 Trygt Rum telefonlinjen. Her har vi skabt en sikker zone, hvor du kan dele dine oplevelser og få styr på følelser, rettigheder og dine muligheder for videre hjælp.

Vi tror på, at alle i musikbranchen har meget at vinde. Vi ved også, at forandringerne ikke sker automatisk. Det kommer til at kræve en åben dialog og klare etiske retningslinjer. Ikke for at lægge bånd på branchen. Men for sammen at skabe en mere rummelig branche, hvor både mennesker og musik kan blomstre.

Trygt Rum Netværket består af AUTOR, Dansk Komponistforening, Dansk Artistforbund, Danske Agenters Sammenslutning, Dansk Musikerforbund, Danske Uafhængige Pladeselskaber, Danske Artist Managers, DPA /professionelle sangskrivere og producere, IFPI, Koda, Kunst og Kultur i Balance, Music Export Denmark, Musikforlæggerne i Danmark, ROSA og Tempi