EN DK

One of the hottest topics in the Danish music industry right now is mental health. At SPOT+ 2024, the issue was brought into the spotlight at an event where, among others, the non-profit organization MentalVoice talked about their work to enhance well-being in the music industry.

In 2023, a report from the Partnership for Sustainable Development in Music revealed that the well-being among Danish musicians is historically poor.

CEO Anders Guldhammer Vorborg and coach Kamilla Amélie from MentalVoice faced a nearly full conference room at SPOT+. There, they, along with the day’s participants, discussed the organization’s latest project: ‘The Path to Mental Strength in the Music Industry – Breakthrough without Burning Out.’

Through workshops, mentoring programs, podcasts, and the creation of a so-called “industry manual,” MentalVoice aims to change the way the Danish music industry perceives and addresses mental health issues.

The project, which is supported with 1.9 million Danish kroner from the Tuborg Foundation, is specifically aimed at young music creators and industry professionals aged 16 to 30. The goal is to create visible and concrete knowledge about mental health, to destigmatize work on personal well-being, and to increase the sense of community and empathy in the industry.

“First and foremost, it is important that the industry becomes better at considering the demands and expectations placed on an artist, versus the resources available to the artist. What we often hear is that these two things do not match at all, and this is a major source of mental distress,” said Kamilla Amélie from MentalVoice, among other things.

After a thorough introduction to the project, time for questions, and finally a small quiz about mental health, CEO Anders Guldhammer Vorborg concluded the day’s presentation by highlighting the main point – namely, that nothing will change unless the entire industry comes together to create a cultural shift:

“If we are to succeed in creating a safe space and a common language for mental health in the music industry, it is important that we get everyone on board. This includes musicians, managers, music teachers, conservatory students, and everyone else who is in some way part of the industry. We can only solve this problem if we tackle it together,” emphasized Anders Guldhammer Vorborg.

 

 

Text: Katrine Kynde Knudsen

Photo: Stine Rosemunte

En af tidens helt hotte emner i den danske musikbranche lige nu er mental sundhed. Til SPOT+ 2024 blev problematikken sat under i spotlightet til et arrangement, hvor blandt andet non-profit organisationen MentalVoice fortalte om deres arbejde med at styrke trivslen i musikbranchen. 

I 2023 udkom en rapport fra Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, som viste, at trivslen blandt danske musikere er historisk dårlig.  CEO Anders Guldhammer Vorborg og coach Kamilla Amélie fra MentalVoice stod under SPOT Festival 2024 over for et næsten fyldt konferencerum til SPOT+. Her fortalte de sammen med dagens deltagere om organisationens nyeste projekt: ‘Vejen til mental styrke i musikbranchen – brænd igennem uden at brænde ud’. 

Gennem workshops, mentorforløb, podcast og udarbejdelsen af en såkaldt “branchemanual” forsøger MentalVoice med projektet at ændre den måde, hvorpå den danske musikbranche opfatter og omtaler mental sundhed. 

Projektet, der blandt andet er støttet med 1,9 millioner kroner af Tuborgfondet, er målrettet særligt unge musikskabere og branchefolk mellem 16 og 30 år. Målet er at skabe synlig og konkret viden om mental sundhed, at aftabuisere arbejdet med personlig trivsel samt at øge følelsen af fællesskab og empati i branchen. 

“Først og fremmest er det vigtigt, at branchen bliver bedre til at overveje, hvilke krav og forventninger, der er til en artist, kontra hvilke ressourcer artisten har til rådighed. Det, vi ofte hører, er, at de to ting slet ikke matcher hinanden, og det er en stor kilde til mental mistrivsel,” fortalte Kamilla Amélie fra MentalVoice blandt andet. 

Efter en grundig introduktion til projektet, god tid til spørgsmål og slutteligt en lille quiz om mental sundhed sluttede CEO Anders Guldhammer Vorborg dagens oplæg af med at highlighte dagens hovedpointe – nemlig, at intet ændrer sig, medmindre hele branchen går sammen om at skabe en kulturændring:  

“Hvis vi skal lykkedes med i musikbranchen at skabe et trygt rum og et fælles sprog for mental sundhed, så er det vigtigt, at vi får alle med. Det gælder både musikere, managere, musiklærere, konservatoriestuderende og alle andre, der på en eller anden måde er en del af branchen. Vi kan kun løse det her problem, hvis vi angriber det sammen,” fastslog Anders Guldhammer Vorborg. 

Er du nysgerrig på at læse mere om MentalVoice og deres mange indsatser for at styrke trivslen i musikbranchen, så finder du mere information på hjemmesiden her.

Text: Katrine Kynde Knudsen

Photo: Stine Rosemunte