Handelsbetingelser

1. PARTERNE

Disse handelsbetingelser er gældende for personer og/eller virksomheder, som køber akkreditering/delegatbevis til SPOT Festival.
Personer/virksomheder som køber akkreditering/delegatbevis til SPOT Festival benævnes i det følgende som ’køber’.
Den selvejende institution SPOT Festival benævnes i det følgende som ’arrangør’.
Den aktuelle udgave af SPOT Festival benævnes i det følgende som ’arrangementet’.

2. ARRANGØR

Arrangøren er:

SPOT Festival
Vester Allé 15
8000 Aarhus C

Telefon: +45 86 12 84 44
Email: info@spotfestival.dk
Hjemmeside: www.spotfestival.dk

CVR: 32 58 63 17

3. OMFANG

Disse handelsbetingelser vedrører købers køb af akkreditering/delegatbevis til arrangementet, ligesom de vedrører arrangørens efterfølgende brug af købers i forbindelse med købet registrerede informationer.

I forbindelse med køb af akkreditering/delegatbevis gemmes en række data om køber såsom navn, adresse, telefon og email. Informationerne anvendes dels til at kunne verificere og gennemføre købers køb, og dels til at kunne servicere køber, øvrige delegerede på arrangementet og optrædende orkestre i forhold til kommunikation mellem disse, almindelig præsentation af køber m.v.

Køber har, som integreret del af købs- og registreringsprocessen, mulighed for at vælge, at arrangøren ikke videregiver eller offentliggør oplysninger om køber til tredjepart (eksempelvis øvrige delegerede på arrangementet, optrædende orkestre eller andre).

Arrangøren respekterer til enhver tid købers valg vedrørende arrangørens mulighed for videregivelse af registrerede oplysninger om køber til tredjepart.

4. BETALING

Der kan i købsprocessen betales med almindelige betalingskorttyper som Dankort, Visa, Visa/Dankort, Visa/Electron og Mastercard. Al kommunikation i forbindelse med betaling foregår krypteret via betalings-gatewayen QuickPay. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ejheller arrangøren, som kun fra QuickPay oplyses om betalingens korrekte gennemførelse (eller fejl/afvisning), ikke om betalingskortoplysninger eller tilsvarende.
Arrangøren gemmer således ikke betalingskortoplysninger eller andre følsomme betalingsoplysninger, kun hvorvidt betalingen er gennemført, hvilken dato betalingen er gennemført, og det af køber betalte beløb (inklusiv valuta).

Ved gennemførelse af akkrediterings-anmodningsprocessen reserveres det samlede angivne beløb på købers konto, men beløbet hæves ikke endeligt.

Det endelige træk af beløbet via købers anvendte betalingskort sker først, når arrangørens medarbejdere manuelt har gennemgået købers anmodning om akkreditering og godkendt denne.

5. PRISER

Hvis intet andet er angivet, er alle priser i danske kroner og inklusiv moms.
Udover prisen nævnt i arrangørs anmodningsproces, tillægges købet også et betalingskort-gebyr hos QuickPay. Gebyrets størrelse afhænger af det anvendte betalingskort og købssummen, og vil fremgå af QuickPays betalingsside, inden selve betalingen godkendes af køber og betalingen gennemføres.

6. BILLET, LEVERING OG FREMMØDE

Købet registreres i arrangørs akkrediteringssystem, jf. beskrivelse ovenfor.

Samtlige anmodninger om akkreditering gennemgås manuelt af arrangørs medarbejdere, og først hvis købers anmodning om akkreditering godkendes af arrangørs medarbejdere, trækkes det endelige, reserverede beløb via købers betalingskort. Herefter fremsendes til den af køber angivne email-adresse et delegatbevis, som køber skal anvende som billet ved fremmøde på arrangementet.

Delegatbeviset fremsendes kun som PDF-dokument til købers angivne email-adresse, delegatbeviset fremsendes med andre ord ikke i fysisk form til købers postadresse.
Det påhviler derfor køber at opbevare PDF-dokumentet på forsvarlig vis, da delegatbeviset er eneste adgangsgivende dokument til arrangementet

Ved fremmøde til arrangementet påhviler det dels køber at medbringe delegatbeviset i udprintet form og dels at medbringe billedlegitimation, så købers identitet kan verificeres.

Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede delegatbeviser i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed. Alle delegatbeviser er registreret i købers navn og kan derfor ikke give adgang til arrangementet for andre personer end køber selv.

Såfremt køber er handicappet, kan købers eventuelle medhjælper (én person) få adgang til arrangementet, såfremt medhjælper fremmøder sammen med køber og såfremt medhjælper kan fremvise gyldigt handicap-ledsagerbevis.

7. FORTRYDELSE OG REFUNDERING

Køb af delegatbevis er som udgangspunkt bindende. I henhold til ” Lov om forbrugeraftaler”, §18 er købet ikke omfattet af fortrydelsesretten.

8. KLAGEMULIGHED

Eventuelle klager fra køber over arrangør eller arrangementet skal rettes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Læs eventuelt mere på www.forbrug.dk

Såfremt køber har bopæl i et andet EU-land, skal klager registreres i EU Kommissionens online klageplatform, som kan findes på:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

9. DATAPOLITIK

Arrangøren forbeholder sig ret til at opbevare personlige information om køber i form af navn, adresse, telefonnummer, email, firmanavn m.fl.
Købers informationer offentliggøres kun til tredjepart, såfremt køber som led i anmodningsprocessen har angivet, at arrangøren er dette tilladt.
Arrangørens medarbejdere vil have uhindret adgang til købers informationer til brug for behandling af købers anmodning, men er herudover pålagt almindelig tavshedspligt.

Køber har altid ret til at gøre indsigelse mod arrangørens registrering af køber, ligesom køber til enhver tid har ret til indsigt i arrangørens registrerede oplysninger om køber. Disse rettigheder har køber i henhold til persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til arrangøren på ovenstående post- og/eller email-adresse.

10. FORBEHOLD FOR FEJL OG MANGLER

Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser af arrangementet.

På grund af arrangementets karakter, samlede publikumskapacitet, kapacitet på de enkelte spillesteder, kulturhuse m.v. anvendt i forbindelse med arrangementet og arrangementets generelle lokation tager arrangør også forbehold for fuldt bookede begivenheder på arrangementet, herunder begivenheder der af hensyn til publikums generelle sikkerhed, brandanvisninger m.v. lukkes for yderligere publikumstilgang.

11. FRASIGELSE AF ANSVAR

Arrangementet er kun at betragte som værende aflyst, hvis det i sin helhed ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, kunstnerisk indhold, dato, delvis gennemførelse m.v. er således ikke en aflysning, og købers udgifter refunderes derfor normalt ikke.

Aflysning af arrangementet på grund af force majeur giver under normale omstændigheder ikke anledning til refusion af købers udgifter.

12. IKRAFTTRÆDEN

Disse handelsbetingelser træder i kraft 1. november 2017.