Aarhus Calling 2021 stod i fællesskabsåndens tegn

Musikalske udvekslinger og masser af talent var opskriften på en vellykket udgave af Aarhus Calling 2021 i september under SPOT Festival

De professionelle mødelokaler i The House, der tidligere husede Stereo Studio på Ryesgade, dannede rammerne for den sjette udgave af sangskriver- og producermekkaet Aarhus Calling. Siden begyndelsen i 2015 har Aarhus Calling hentet producere og sangskrivere til Aarhus under SPOT Festival, hvor A-listen, såvel som de 12 helt ukendte talenter, får lov til at brede visionerne ud. 

Som så meget andet måtte den årlige musik-camp udgå i 2020, men det gjorde også kun, at en 2021-versionen var mere efterspurgt og savnet. Stifter og direktør hos Aarhus Calling, Rewan Riko, kan her i ugerne efter virkelig mærke, hvad det betød at være i gang igen.

“Stemningen var unik, folk var euforiske, og den fællesskabsånd, der oftest kommer på dag to, opstod allerede fra første sekund. Alle deltagende smeltede bare sammen på en meget konstruktiv måde,” lyder det fra Rewan Riko. 

Talenter på TikTok

De unge talenter på Aarhus Calling udgjorde som altid en stor del af campen, og årets tolv udvalgte fik også vist, at niveauet bare bliver bedre og højere for hvert år – primært fordi der er skabt en kultur omkring sangskrivning og produktion, som Rewan Riko forklarer det.

“Alle deltagende til Aarhus Calling er på lige fod under campen, og der er nærmest skabt en slags bevægelse omkring den kommercielle sangskrivning og produktion i Danmark – hvilket er vores fokuspunkt. Der er en stor forståelse for, hvordan man arbejder med sangskrivning og produktion, og som arrangør gør det mig stolt, at Aarhus Calling har sat skub i tingene, og at vi kan præsentere så dygtige, nye talenter for de erfarne folk i branchen, især dem fra udlandet,” fortæller Rewan Riko.

Et nyt tiltag i søgen efter talent var platformen TikTok, der især har fokus på musikalske elementer i de små, korte videoformater. Og det viste sig at netop en TikTok-kampagne til talenthvervning var en god ide – der sidder nemlig mange dygtige unge mennesker rundt omkring på deres værelser, og de skal bare have chancen. 

En af de talenter, der vandt TikTok-konkurrencen, var Siri Worsøe, der også løb med prisen ‘AC21 Best Talent Song Award’, sammen med to andre vinder-talenter, Samuel Ledet og Marie Foged. De tre vandt foruden prisen også en tur til UK, hvor de skal videreudvikle deres talent.

TikTok viste, at online talent-rekruttering i den digitale tidsalder er værd at satse på, og man kan nok regne med at finde Aarhus Calling på platformen igen til næste år. 

Succesfulde resultater

Alting skal i gear igen, og rejsemulighederne spændte en smule ben for mængden af gæster fra udlandet. Det gjorde dog ikke noget, for de kræfter der stillede op, var som altid i top. Blandt dem, der udlånte deres musikalske evner i nogle dage, var producer og sangskriver Benjamin Lasnier, der blandt andet har lavet beats til Justin Bieber, samt den engelske sangskriver og artist Jasmine Thompson – blot for at nævne få. 

Og som altid kom der også en masse musik ud af dagene i Aarhus. Med så meget talent samlet et sted, kan det næsten ikke undgås, og forhåbentligt kommer det også ud på playlisterne i nærmeste fremtid.

“Der blev lavet sange, som med sikkerhed bliver cuttet, så det er bare med at holde øje,” lyder det til slut fra Rewan Riko.

Aarhus Calling 2021 brought talents and professionals together once again

Musical exchanges and lots of talent was the recipe for a successful version of Aarhus Calling 2021 in september during SPOT Festival

The professional venue at The House on Ryesgade made the physical frame of the sixth edition of the songwriter and producer Mecca, also known as Aarhus Calling. Since the beginning in 2015, Aarhus Calling has been curating a program consisting of producers and songwriters from all over the world to participate in Aarhus during SPOT Festival. And it’s both the A-list as well as twelve unknown talents who get to spread their musical visions during the stay.

As so many other things, the annual music camp had to call it quits in 2020 but that only made the 2021-edition even more wanted and sought after. And here, a few weeks after, Creator and CEO at Aarhus Calling, Rewan Riko, really sees how much it meant for the camp to be in motion again. 

“The atmosphere was unique, people were almost euphoric and the feeling of unity, which often occurs on day two, was there from the very beginning. All the participating musicians and producers just melted together in a very constructive way”, says Rewan Riko. 

Talents from TikTok

The young talents at Aarhus Calling were, as always, a big part of the camp and this year’s twelve selected talents also showed that the level of talent just gets higher and higher each year – primarily because there has been created a culture revolving around songwriting and production, as explained by Rewan Riko. 

“All the participants at Aarhus Calling are an equal part of the camp, and it has almost become a movement around commercial songwriting and production in Denmark – which is our focus point. There’s a great deal of understanding of how you work with songwriting and producing and as an organizer of the camp, it makes me proud that Aarhus Calling has moved things forward and that we’re able to present such gifted new talents to the more experienced people from the business, especially those from abroad,” tells Rewan Riko. 

A new thing in this year’s search for talents was the platform TikTok, which focuses on the musical elements in short video formats. And a campaign on TikTok turned out to be the right place to discover the new talents – there are many skilled young people out there who just need a chance to work with their talent but doesn’t have the tools yet. 

One of the talents who won the TikTok-contest and a spot at Aarhus Calling, was Siri Worsøe who also won the ‘AC21 Best Talent Song Award’ together with two other talents, Samuel Ledet and Marie Foged. Beside the award, the three of them also won a trip to the UK where they have the opportunity to work even more on their talent. 

TikTok showed that recruiting talents online in the digital age is worth a shot, and Aarhus Calling will definitely be on the platform again next year. 

Successful results

Everything needs to get into gear again and the possibilities for traveling were a bit difficult for some of the intended guests from abroad. But luckily, it didn’t make That much of a difference, as the forces that showed up in Aarhus were, as always, on top. Amongst the professionals, who lent out their skills for some days, were producer and songwriter Benjamin Lasnier, who has made beats for Justin Bieber, and the English songwriter and artist Jasmine Thompson – just to mention a few.

And as always, a lot of music was produced during the stay in Aarhus. With so much talent at one place, it was almost inevitable and hopefully we will also be able to hear some of the results on the playlist in the nearest future. 

“Songs have been made which will definitely be cut, so it’s just to keep an eye out”, says Rewan Riko.

We’re open for applications for SPOT 2022

Photo: Kasper Krupsdal

The date is set, planning is full steam ahead and now the time has come to find some of the great artists and bands who will step onto the stage come May.

Do you have the next big hit? Are you and your band ready to perform in front of audiences and music business professionals? Or is your music just the sound that the Danish music scene is missing? Then don’t hesitate to start your application!

The application round for SPOT 2022 is open until November 25th at 12.00 PM and everybody is welcome to enrich our system with new tunes. 

We’re looking forward to hearing what the stars of tomorrow have to offer!

SPOT 2022: Ansøgningsrunden er åben!

Foto: Kasper Krupsdal

Datoen er på plads, de planlægningsmæssige tandhjul er i sving, og nu er tiden kommet til at finde noget af den musik, der skal strømme ud fra scenerne.

Har du det næste store hit liggende i skuffen, brænder dig og bandet for at stå på en scene foran publikummer og branche, eller er din musik lige dét, der mangler på den danske musikscene? Så tøv ikke med at sende os en ansøgning!

Ansøgningsrunden til SPOT 2022 er åben indtil d. 25. november kl. 12.00, og alle er velkommen til at berige systemet med deres toner. 

Vi glæder os til at høre, hvad morgendagens talenter har at byde på!

Udenfor Sæsonen går på hæld for 20. gang

Foto: Michael Callesen

Kommentar fra SPOT Leder Gunnar K. Madsen

Udenfor Sæsonen 2021 er slut, og alle medvirkende rejser hjem fra Bornholm med en vemodig følelse af, at det mindst er et par koncerter for tidligt – samværet og samspillet kunne sagtens bære flere dage.

Et tændt og engageret publikum på Campus, i Kyllingemoderen og i Musikhuzet i Rønne oplevede et festfyrværkeri af stilarter og musikformer folde sig ud – kun holdt kærligt i tøjle af blues temaets bløde, bølgende, musikalske silkebånd.

Udenfor Sæsonen er krævende og givende på samme tid for både publikum og musikere. 

Ikke meget er forudsigeligt, men alt hviler trygt i de enkelte kunstnere og musikeres indiskutable og iørefaldende kompetencer.

Den klassiske musiks traditioner og værdier væves sammen med den rytmiske scenes mangfoldige udtryk, og tilsammen skabes en naturlig helhed der kun er få forundt at opleve.

For SPOT Festivalens medarbejdere er det en gave – blot to dage efter en nyligt meget vellykket Spot Festival – at få lov til at gennemføre denne koncertrække –  i år for 20. gang. 

Tak for et godt samarbejde med manden i midten, Steffen Brandt, for at realisere fælles mål. Tak til alle kunstnere for at indfrie alle forventninger og mere til. Tak til Musikhuzet Bornholm og lokale frivillige for godt samarbejde. Tak til Bornholms Kulturuge, Augustinus Fonden og publikum for at gøre det økonomisk muligt. Og til sidst en stor hånd til netop publikum for at turde møde det ukendte og gide give udtryk for stor tilfredshed.

Vi er tilbage i september 2022 med…..ja, det vil så vise sig!

– Gunnar K. Madsen

Stemning fra musikalsk møde på Solskinsøen

Udenfor Sæsonen har været på Bornholm for 20. gang, og som altid var det et musikalsk møde på tværs af generationer og genre, som gav de fremmødte publikummer en unik oplevelse. Her får I et lille indblik i den gode stemning, der strømmede fra scenerne til alle tre optrædener.

Foto: Michael Callesen

Ministerbesøg på SPOT 2021

Foto: Kim Matthäi Leland

Det er altid et lille skulderklap, når skiftende kulturministre lægger deres vej forbi SPOT Festival. I 2004 førte et møde på SPOT med daværende kulturminister Brian Mikkelsen ovenikøbet til, at vi året efter kunne etablere MXD – Music Export Danmark, der siden har virket til gavn for eksporten af dansk musik.

Ovenpå Covid-19 pandemien, og dens følgevirkninger for ikke mindst vores del af musiklivet, var det ekstra rart at hilse på den nye Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og få lejlighed til at drøfte status, muligheder og udfordringer for musikken.

Mødet med Kulturministeren gav lejlighed til at berøre en række musikfaglige emner i selskab med Anna Lidell fra DJBFA, Jonathan Elkjær fra Phlake, Sara Indrio fra DAF, Asger Nordtorp Pedersen fra Guldimund, Tobias Stenkjær fra DPA, Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard og SPOTs festivalleder, Gunnar K. Madsen. I det følgende kan du få et lille indblik i de emner, der blev berørt i samtalerne med Kulturministeren.

Mødet mellem kultur og erhverv

Efter en rundtur på festivalpladsen, der bl.a. bød på en  nærværende og intens koncert med Astrid Cordes på Trailerscenen, trak samtalen ind i mere rolige rammer, hvor nogle af branchens nuværende problemstillinger kunne drøftes. 

Behovet for at udvikle den politiske dialog mellem Kultur-og Erhvervsministerium var især højt på dagsordenen. Der skal fokus på, at indhold også er forretning, ud over at være værdiskabende for mennesker, og at både kunstnerne og staten går glip af indtjening, hvis ikke man begynder at tænke forretning mere ind på dette område bl.a. i forhold til streaming. Der er et erhverv bag musikken som kulturprodukt, og vi skal have en aktiv kulturerhvervsstrategi for musikindustrien for at skabe nogle gode vilkår. 

Efter en tid med Covid-19, hvor hjemmemarkedet logistisk og logisk set har haft høj prioritet, er det vigtigt, at man også tør skue ud over Danmarks grænser igen. Der er et  behov for, at man ikke politisk taber det langsigtede perspektiv for internationale arbejde på gulvet – også selvom rejseforholdene er vanskelige lige nu, skal internationale netværk plejes og kendskabet til den store og brede danske musikproduktion holdes i live.

Der er erhvervsbehov for produktionsmiljøer, som kan understøtte den professionelle skabelse af internationale succeser skabt nationalt og lokalt.

Alle led I branchen skal med

Et andet fokuspunkt i samtalen var, hvordan vi opbygger branchen igen på en givende måde, hvor alle tænkes ind. Det er vigtigt med en hånd under branchen de kommende år, mens vi restituerer og hvor alle led i fødekæden tænkes ind. Her nævnes musikere/performere, artister/solister, sorte T-shirts, spillesteder/arrangører/festivaler, publikum, vækstlag, etablerede, skabende, udøvere osv., som alle dem der ikke må tabes på gulvet i “genopbygningsfasen”. 

Talent-og vækstlaget, især miljøerne uden for de institutionelle rammer, har også haft nogle særlige udfordringer, med tab af karriere momentum og behov for økonomisk opbakning. SPOT som platform skal naturligvis danne rammen for, at disse nye talenter igen kan komme ud på scenerne, men de skal generelt tænkes ind i alle led. 

Derudover blev også de frivillige kræfter i branchen fremhævet. Den moderne, ikke-institutionelle musik, trækker store veksler på frivillighed i arrangørleddene, og i den kontekst er der både et konkret økonomisk problem og en kulturel udfordring, hvis basis strukturerne omkring frivilligt kulturelt arbejde forandrer sig for meget.

Fokus på udlandet

Det er efterhånden blevet en selvfølge, at der skal tales om internationale forhold, når samtalen lander på rammerne og vilkårene for dansk musik. International koncertvirksomhed står overfor store udfordringer i den nærmeste fremtid, hvilket kan udfordre vores infrastruktur på både festival- og venue området.

Som international formidlingsplatform ønsker SPOT derfor også at fastholde og udvikle de digitale strategier, dels som en selvstændig formidlingsform, dels som et midlertidigt alternativ til international koncertvirksomhed.

Foto: Kim Matthäi Leland

From ‘back against the wall’ to ‘wind at our backs’: SPOT 2021 was everything we needed!

Photo: Allan Høgholm

SPOT 2021 thank you all for some amazing music days characterized by unity and reunion. 

It has been a long, tough and challenging road towards a redemption that we can only be thankful for. When 2020 became 2021, SPOT had its back against the wall, the sun in the eyes and our very existence was at stake – just like so many others in the music industry.  

Nine months later we stand here with the wind in our backs and the future wide open. With a mix of luck and competence, we ended up with a SPOT Festival true to its nature – immediately after the last Covid-19 restrictions were gone.

A big thanks to everyone who helped and carried the burdens during the planning and execution of SPOT 2021. Musikhuset, the venues and associations in Aarhus and the many City SPOT-venues where the music is still playing right now. 

Thanks for all the music we got to present. It was truly an outstanding line-up with the new and amazing insanely skilled musicians, songwriters, producers and performers.  We’re proud to be the center of so much talent. 

Thanks to the SPOT audience for once again supporting and creating a great community around the music. It is impossible not to be proud of the audiences present, joyful and including way of creating a party for the music and performers. Even though not everything went as planned, or in a perfect way, our audiences have returned with nothing but patience and understanding.

A big thanks to all SPOTs employees and volunteers who have worked above and beyond this year to create the festival. A special love to Aarhus Volume for an almost symbiotic partnership, fourth time in a row. 

Thank you to the board for loyal support of the festival’s values and work and thanks to our partners for the trust and for taking their part of the working load. 

Thanks to our main sponsor Tuborg for great cooperation. 
A big thanks to Aarhus Kommune, Danish Arts Foundations music selection, KODA, DAF, DMF and all other contributors, big and small.

Thanks to Promus and MXD for the collaboration around SPOT+ and the international invitation work and thanks to the 1000 representatives from the Danish and international music business for supporting the mission and being there for the music.

An extraordinary effort from SPOTs professional key people who have made it possible for most of us to go to bed with a smile on our faces and dreams that it can only be as amazing in 2022 – maybe even better. 

All good to everyone

Gunnar K. Madsen

Fra ryggen mod muren til vind i ryggen: SPOT 2021 blev en kæmpe forløsning!

Foto: Allan Høgholm

SPOT 2021 takker for nogle dejlige musikdage i fællesskabets og genforeningens tegn.

Det har været en lang, besværlig og udfordrende rejse mod en forløsning, som vi kun kan være taknemmelige for. Ved årsskiftet stod SPOT med ryggen mod muren, solen i øjnene og eksistensen på spil – ganske på linie med mange andre i musiklivet.

Ni måneder efter står vi nu med vinden i ryggen og fremtiden åben. Med held og forstand fik vi lov til at gennemføre festivalen – umiddelbart efter de sidste covid-19 restriktioner blev ophævet. 

Der skal lyde et kæmpe tak til alle, der har hjulpet og båret byrderne under planlægning og afvikling. Musikhuset, byens spillesteder og koncertforeninger og de mange City SPOT-venues, der lige nu stadig er i gang. 

Tak til musikken, fordi vi fik mulighed for at præsentere et outstanding line-up af tidens og morgendagens vanvittigt dygtige musikere, sangskrivere, producere og performere. Vi er stolte over at være midtpunkt for så mange dygtige kunstnere.

Tak til SPOT publikummet for endnu en vild opbakning og det gode fællesskab omkring musikken. Det er umuligt ikke at være stolte af publikums nærværende, livsglade og inkluderende måde at skabe festen for musikken. Selvom alt i den praktiske afvikling af koncerterne ikke er forløbet perfekt, har publikum kvitteret med overskud, tålmodighed og forståelse. 

En kæmpe tak til alle SPOTs medarbejdere og frivillige der i år har knoklet ud over det almindelige for at skabe festens rammer. En særlig, kærlig hånd til Aarhus Volume for et næsten symbiotisk makkerskab på fjerde år.

Tak til bestyrelsen for loyalt at bakke op om festivalens værdier og arbejde, og tak til ledelse og medarbejdere hos vore partnere, for tillid og for at tage deres del af slæbet. 

Tak til vores hovedsponsor, Tuborg, for sparring og samarbejde.
En stor tak til Aarhus Kommune, Statens Kunstfonds Musikudvalg, Koda, DAF, DMF og alle andre store og små bidrag.

Tak til Promus og MXD for samarbejdet omkring SPOT+ og det internationale invitationsarbejde og tak til de 1000 repræsentanter fra den danske og internationale musikbranche for at bakke op om missionen og være til stede for musikken.

En ekstraordinær indsats af SPOTs faglige nøglepersoner har gjort det muligt for de fleste af os at gå i seng med et smil på læben og drømme om, at det bliver lige så godt, eller endnu bedre, i 2022.

Alt godt til alle.

Gunnar K. Madsen

Reception på Train: Optakt til en aften med metalmusik og bundløse fustager

Inden dagens metal-koncerter skulle løbe af stablen, åbnede spillestedet Train op for en eksklusiv reception, hvor kun inviterede kunne deltage.

Af Henriette Søvsø Szocska 
Foto: Sofie K. Linde

“Tag en fadøl og hyg jer!”. Således blev der budt velkommen til de knapt 40 mennesker, der var mødt op i kælderetagen på spillestedet Train. Et bord beklædt med en hvid dug stod i midten af lokalet og bød på både flaskeøl, fadøl og vin. Vin og vinglas stod dog urørt under hele receptionen, men fadøl blev tappet flittigt. 

eceptionen var til for at aftenens bands, udefrakommende bands og agenter, kunne få sig en uformel snak og behagelig landing, inden koncerterne umiddelbart efter skulle begynde. Et par udenlandske agenter var også mødt op til dagens reception, i håbet om at få sig en snak med nogle af band-medlemmerne, der muligvis kunne være det nye talent, som de ledte efter. Der var blandt andet en agent fra Sony Music tilstede, som var rundt og snakke med størstedelen i kælderen.

Imens de fremmødte kunne gå rundt blandt hinanden og snakke, blev der skruet en smule op for en soundboks med trommespækket metalmusik. Kælderetagen emmede af hygge med med grin og højlydte snakke, hvor folk indbyrdes kunne drøfte de nyeste indslag på metal-scenen. 

Undervejs blev der også disket op med sandwiches, som folk hurtigt strømmede til. Da klokken nærmede sig 18:00 begyndte forsamlingen så småt at gribe en hånd-øl, så de kunne bevæge sig opad trapperne, hvor koncerterne snart skulle begynde.